.

រថយន្តដឹក​ទំនិញ​១​គ្រឿង​បាន​ក្រឡាប់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង នៅ​ត្រង់​ចំនុច អន្ទង់​អាំង​តូច គីឡូ​ម៉ែត្រ​លេខ​ ៦៥.៦៦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *