.

ប្រជាពលរដ្ឋ​សើ្ន​ទៅ​រដ្ឋ​បាល​ព្រៃ​ឈើ គួរ​តែ​មាន​វិធាន​ការ​បង្រ្កា​ប​រថយន្ដ​ដឹក​ឈើ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *