.

កូរ៉េ​ខាងជើង​និយាយ​ទៅ​កាន់​អាមេរិកថា ចង់​ធ្វើ​ឱ្យ​…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *