.

រកឃើញ​អ្នក​ដែលជួ​យ​លោក​ស្រី​យីង​ឡាក់​ចាក​ចេញ​ពី​ប្រទេស​ថៃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *