.

ស្ថានភាពជនភៀស​ខ្លួន​រ៉ូហីន​យ៉ា​កាន់​តែ​ធ្ងន់​បង្ក​ឲ្យ​មាន​វិបត្តិ​ជន​ភៀស​ខ្លួន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *