.

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសយកថ្ងៃ៩ វិច្ឆិកាធ្វើពិធីទទួលទានអំបុកខ្មែរទូទាំងប្រទេស

ចេញផ្សាយ: លេខពិសេស ថ្ងៃទី០២.តុលា.២០១៩

TV onlinepromkhan

សម្ដេចតេជោហ៊ុន សែន ៖ ប្រកាសយកថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ធ្វើពិធីទទួលទានអំបុកខ្មែរទូទាំងប្រទេស ។
—————————–
#HunSen #Cambodia #Government #Development #Peace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *