.

តម្លៃប្រេងសាំង​​តាម​ស្ថានីយ​​ដល់​ថ្ងៃ​២១ ខែ​​តុលា​​មិ​ន​​ឲ្យ​​លើស​​ពី​៣,៧០០​រៀល​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *