.

ធនា​គារ​ជាតិ ក្រើន​រំលឹក​ពលរដ្ឋ​ឲ្យ​ជៀស​វាង​ដាច់​ខាត ក្នុង​ការ​ខ្ចី​ប្រាក់​ពី​កន្លែង​មួយ ទៅ​សង​កន្លែង​មួយ​ទៀត​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *