.

កម្ពុជា​​ស្ថិត​​ក្នុង​​ចំណោម​​ប្រទេស​​បញ្ជូន​​ពលករ​​ចំណាក​​ស្រុក​​ច្រើន​​ជា​ង​​គេ​​នៅ​​ក្នុង​​តំបន់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *