.

កម្មករ​​ម្នាក់​​នឹង​​មាន​​ចំណូល​​ជិត​​២០០​​ដុល្លារ ​​ខណៈ​​ប្រាក់​ខែ​​គោល​​ឆ្នាំ​​២០១៨ ​ឡើង​​ដល់​​១៧០​ដុល្លារ​​ក្នុង​​១​ខែ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *