.

មូល​និធិ​​រូបិយ​វត្ថុ​​អន្តរ​ជាតិ​​ព្រមាន​​ពី​ប្រាក់​​បំណុល​​របស់​​ប្រទេស​​សមា​ជិក​ G 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *